Porovnat
Všechny kategorie
Uživatelské menu
Všechny kategorie

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydala společnost SARIV-Němčík s.r.o.  IČ 25353551 (dále jen jako prodávající) dle zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník.
2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího – fyzické nebo právnické osoby (dále jen jako kupující).
3. Ustanovení Všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek.
4. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky v budoucnosti jednostranně měnit či doplňovat, což kupující bere na vědomí a souhlasí s tím. Změna Všeobecných obchodních podmínek je účinná jejich uveřejněním na internetových stránkách
www.sariv.cz. Smluvní strany jsou vázány zněním všeobecných obchodních podmínek platným a účinným ke dni uzavření kupní smlouvy.
5. Kupující je povinen seznámit se před nákupem s všeobecnými obchodními podmínkami. Vystavením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami vč. informací pro zákazníky-spotřebitele, jsou kupujícímu jasné, zřejmé a srozumitelné a že s nimi souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
6. K platnosti jiných obchodních a dodacích podmínek je vždy potřeba souhlas prodávajícího.

Zboží
1. Technické informace o zboží jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího
www.sariv.cz, a v položkách internetového obchodu.
2. Internetový obchod obsahuje informaci o dostupnosti dané položky.
3. Přístup ke 3D modelům může kupující získat na základě schválené registrace na internetových stránkách prodávajícího

Ceny
1. Základní ceny zboží jsou uvedeny v internetovém obchodu společnosti a jsou volně přístupné. Individuální ceny jsou stanoveny na základě schválené registrace kupujícího a jsou kupujícímu zobrazovány po přihlášení do internetového obchodu.
2. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
3. Při objednání zboží v množství jiném, než je v balení nebo jeho násobku bude kupujícímu účtováno rozbalné.

Zákaznický účet
1. Na základě registrace provedené v internetovém obchodě může kupující objednávat zboží prostřednictvím svého zákaznického účtu za předem stanovených individuálních podmínek. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
2. Registrace podléhá schválení prodávajícím a je schvalována výhradně podnikajícím fyzickým a právnickým osobám.
3. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující povinen aktualizovat při jejich změně. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
4. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.
5. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
6. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
7. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Objednávka
1. Kupující bere na vědomí, že uvedení zboží v internetovém obchodě, katalogu nebo tištěném katalogu není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku. Objednávka kupujícího má charakter návrhu na uzavření smlouvy, tedy nabídky ve smyslu občanského zákoníku.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
   - e-mailem
   - telefonicky v případě zavedeného odběratele
   - osobně
   - v internetovém obchodě prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě
   - v internetovém obchodě vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
4. V internetovém obchodě je kupujícímu před odesláním objednávky umožněno zkontrolovat a měnit údaje v objednávky, poté objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat objednávku. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
5. Neprodleně po obdržení objednávky e-mailem nebo prostřednictvím internetového obchodu zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na jeho e-mailovou adresu. Telefonické a osobní objednávky potvrzuje prodávající okamžitě při jejich přijetí. Prodávající však není povinen objednávku přijmout.
6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není prodávajícím doručeno její potvrzení. Kupující může zrušit objednávku telefonicky nebo e-mailem.

Kupní smlouva
1. K upní smlouva je uzavřena telefonickým, ústním nebo e-mailovým potvrzením objednávky prodávajícím.
2. V případě, že prodávající není schopen uskutečnit plnění přijaté objednávky, zašle kupujícímu nabídku se změnou, která se považuje za nový návrh kupní smlouvy.
3. Kupní smlouva se následně považuje za uzavřenou po akceptaci nabídky se změnou ze strany kupujícího.
4. Obě strany mohou uzavřít kupní smlouvu se specifickými pravidly. Takováto smlouva musí být uzavřena vždy písemně s podpisy obou stran.

Doprava a expedice zboží
1. Přeprava zboží je zajišťována balíkovou dopravou společnosti General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (dále jen GLS), paletovou přepravou společnosti DHL Freight CZ s.r.o. (dále je DHL) nebo vozidlem prodávajícího.
2. Zboží, které je skladem, objednané do 12.00 hod je expedováno v den objednání u balíkové přepravy a následující den u paletové přepravy. Zboží objednané po 12.00 hod je expedováno do 24 hodin po objednání.
3. Doba dodání je zpravidla 24 hodin od expedice u balíkové přepravy a 72 hodin u paletové přepravy.
4. U zboží, které není aktuálně skladem prodávající sdělí kupujícímu předpokládaný termín dodání.
5. Při doručování prostřednictvím GLS je možné dodání zboží jak na adresu kupujícího, tak na výdejních místech GLS.
6. Výdejní místa GLS jsou vypsána na internetové stránce
https://gls-group.eu/CZ/cs/parcelshop/co-je-GLS-parcelshop
7. Na výdejních místech GLS je platba dobírkou možná pouze v hotovosti.
8. Při paletové přepravě prostřednictvím společnosti DHL platba dobírkou není možná.
9. Dodací lhůty, uvedené na internetovém obchodě u zboží, které není aktuálně skladem, jsou orientační a pro prodávajícího nezávazné
10. Náklady na dopravu hradí kupující, v případě objednávky nad 3000 Kč bez DPH, je doprava zdarma.
11. Kupující je povinen při převzetí zboží potvrdit prodávajícímu nebo dopravci. Neučiní-li tak, je prodávající nebo dopravce oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

Platební podmínky
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
   - Hotově nebo kartou při převzetí zboží na provozovně prodávajícího
   - Hotově nebo kartou na dobírku
   - Předem na základě zálohové faktury
   - Převodem na základě schválení prodávajícím
   - Prostřednictvím platební brány v internetovém obchodě
2. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

Odstoupení od smlouvy
1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
2. Pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí vyplněného formuláře.
3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující vždy nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od přijetí vráceného zboží, kupní cenu zboží.
5. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu.
6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
   - pokud má zboží podstatnou vadu,
   - pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
   - při větším počtu vad zboží.
7. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce atypického zboží a zboží, které není skladem a je prodávajícím nakupováno speciálně na žádost kupujícího.
8. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, není-li schopen zajistit plnění kupní smlouvy. Prodávající o této skutečnosti prokazatelně informuje kupujícího a nejpozději do 14 dnů vrátí kupujícímu finanční prostředky, které od kupujícího na základě této smlouvy přijal.

Práva z vadného plnění
1. Prodávající odpovídá za bezvadný stav zboží při jeho převzetí kupujícím.
2. Zboží musí vykazovat vlastnosti, které prodávající deklaruje na svých internetových stránkách, e-shopu a v propagačních materiálech, případně musí být ve shodě se vzorkem dodaným kupujícímu prodávajícím.
3. Vadu na množství může kupující reklamovat do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. U zboží baleného v počtu nad 50 ks v jednom balení se rozdíl do 1% nepovažuje za vadu či neshodu s kupní smlouvou.
4. Pokud 1% tvoří hodnotu s desetinným číslem, bere se za povolenou toleranci nejbližší vyšší celé číslo. Například 1% u 150 ks činí 1,5 ks. Povolená tolerance je 2 ks. U množství do 50 ks musí být množství vždy přesně.
5. Vadu na kvalitě může kupující uplatnit ve lhůtě 6 měsíců od převzetí zboží. Za vadu na kvalitě se nepovažuje opotřebení nebo poškození způsobené nevhodnou manipulací nebo nevhodným použitím či uložením ze strany kupujícího.
6. Kupující uplatňuje reklamaci prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách prodávajícího
www.sariv.cz.
7. V případě oprávněné reklamace vady zboží je prodávající povinen:
   - opravit zboží,
   - poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny,
   - Vyměnit zboží za nové,
Způsob řešení je dán vzájemnou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.
8. Veškeré záznamy k reklamaci je povinen prodávající vydat kupujícímu v písemné formě. 
9. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud bez vzájemné dohody prodávající nedodrží termín pro vyřízení reklamace.
10. V případě neoprávněné reklamace, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady za převoz zboží a veškeré další náklady, které prodávající vynaložil v souvislosti s neoprávněnou reklamací, např. náklady na zpracování posudku apod.
11. Nároky z vad dodaného zboží a lhůty pro vyřízení reklamace se řídí příslušnými právními předpisy v platné a účinném znění. Jde-li o kupujícího – spotřebitele uplatní se rovněž úprava obsažená v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení
1. Obchodní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím musí být v souladu s právním řádem České republiky.
2. V rámci etického kodexu je každý zaměstnanec vázán těmito povinnostmi vůči kupujícím:
   - V každé situaci jednat uctivě a slušně
   - Respektovat přání, potřeby a zájmy kupujícího
   - Předávat správné, úplné a jasné informace o zboží a službách
3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
5. Kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány a nejsou veřejně přístupné.
6. Při změně obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé na základě obchodních podmínek platných v době uzavření kupní smlouvy
7. Veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší soud místně příslušný žalující straně.
8. Kupující-spotřebitel má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách
www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

V Ostravě 11. října 2021

Jiří Němčík - jednatel

Děkujeme k přihlášení odběru novinek
Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později